Bakterier hotar människors hälsa

Bakterier är för små för att vi ska uppfatta dem med blotta ögat, det skulle krävas Stålmannens röntgensyn för att kunna iakttaga de fientliga partiklarna som omger oss. Varje dag utkämpas en strid mellan vårt immunförsvar och dessa angripare, och en diskdesinfektor är ett av de vapen vi behöver för att skydda oss. Ibland påverkas bakteriefloran av yttre faktorer. Vid en naturkatastrof slås reningsverken ut och kvaliteten på vattnet försämras. Detta ändrar förutsättningarna för vårt immunförsvar och efterföljs ofta av smittoutbrott med fatala följder för människor. Redan som barn lär vi oss att tvätta händerna efter toalettbesök, trots att ett barn uppfattar det som onödigt, eftersom händerna ser rena ut. Så länge sopor och avfall flöt längs trottoarerna spelade det inte någon roll om man tillbad andar, eller genomförde åderlåtningar för att stoppa infektioner. Det var de osynliga fienderna som orsakade tuberkulos, tyfus och pest.

Sjukvårdens räddande ängel

Det säger sig självt att medicinska verktyg grundligt måste rengöras eftersom de varit i kontakt med de sjukas kroppsvätskor. Sjuka människor är smittsamma och ett sjukhus är en riskzon, i synnerhet gäller det operationssalarna. Tack vare den fuktiga värmebehandlingen som äger rum i en diskdesinfektor kan hoten elimineras. Av hygienskäl är kanyler och sprutor enbart för engångsbruk. Tidigare var man tvungen att sterilisera dessa i autoklav för att kunna använda dem igen. Det räcker inte med en sköljning för att få instrumenten rena, det måste också ske en desinfektering. Operatören om hanterar apparaten bör vara klädd i skyddskläder och engångshandskar. Det är viktigt att maskinen har insatser som möjliggör spolning av ihåliga instrument. Nyare maskiner har även en torkfunktion.

En maskin klarar sig inte själv

Det är viktig att säkerställa att en diskdesinfektor fungerar tillfredsställande. Kolla så att diskarmarna rör sig och att föreskrifterna gällande dosering av diskmedel och sköljmedel efterlevs. Det finns även regler för förvaring av rent gods. Godset bör låsas in i en låda för att skyddas från damm. Efter en vecka bör desinfektionsprocessen upprepas, även om instrumenten inte har använts i mellantiden. Det är lätt att föreställa sig de smittsamma sjukdomar som människor i äldre tider led av när avloppen låg ovan jord och desinfektering och sterilisering var okända begrepp.

Spoldesinfektorer, diskdesinfektorer och autoklaver har en viktig funktion att fylla i sjukvårdens hygienarbete. Om bakterierna kan överleva är patienthälsan i fara. Processerna skiljer sig något åt. I en diskdesinfektor tar programmet minst 50 minuter. I en autoklav är temperaturen så hög att den kräver särskilda föreskrifter vid användning. I en spoldesinfektor tar det bara några minuter att genomföra programmet. Varje process som ägt rum i apparaten måste bekräftas skriftligt av den ansvarige.